آدرس دفتر ایران:

قم، بلوار خلیج فارس، ۳۰ متری دوم امیرکبیر بوستان ۴

تلفن ایران: ( حاج مهدی یزد خواست ) ۰۹۱۲۲۵۱۸۱۵۲ 

آدرس دفتر چین:

  C1/915 smart home building , guangfo zhicheng , dali town , foshan city , guangdong province , China
شماره تلفن چین: ( حسین جاوید ) ۰۰۸۶۱۳۸۸۳۹۲۱۷۷۴